About us - เกี่ยวกับเรา

บริษัท แกรนดี้อินเตอร์เทรด จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เมื่อนับรวมเวลาแล้ว บริษัทฯ มีประสบการณ์เกี่ยวกับเสื้อผ้ากว่า 40 ปี โดยส่วนของสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ในอาคารสูง 10 ชั้นของบริษัทฯทั้งอาคาร

ธุรกิจเสื้อผ้าของบริษัทฯ ถือเป็นธุรกิจเริ่มต้น ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้เป็นพิเศษ ตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมสินค้า จนเป็นที่ยอมรับของทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ